Документи

Документација Високе пословне школе струковних студија "Проф. др Радомир Бојковић" Крушевац

Нормативна акта

Статут
Одлука о измени и допуни статута дел. бр. 210/5 од 17.10.2023. године
Одлука о измени и допуни Статута дел. бр. 51/1 од 28.03.2024. године
Статут студентског парламента
Правилник о упису студената на студије првог степена
Правилник о мастер струковним студијама
Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о уџбеницима
Правилник о дисциплинској одговорности студената
Правилник о минималним условима за стицање звања наставника и сарадника
Правилник о ужим стручним областима
Одлука о еквиваленцији ужих стручних области
Правилник о истраживачко развојној делатности и вредновању научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника
Правилник о раду библиотеке
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о испитима и оцењивању на испитима
Правилник о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих група
Правилник о критеријумима и условима преношења ЕСПБ бодова
Правилник о завршном раду
Правилник за самовредновање и оцењивање квалитета
Конкурс за упис студената у школску 2023/2024. годину
Одлука о висини школарине за школску 2023/2024. годину

Квалитет

Основни задаци, циљеви и принципи високог образовања
Стратегија обезбеђења квалитета
Политика обезбеђења квалитета
Одлуке о усвајању извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета установе и студијских програма
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Установе
Одлука о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Установе
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета СП ОСС Менаџмент
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета СП ОСС Пословна економија
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета СП ОСС Туризам и угоститељство
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета СП МСС Пословно управљање
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета
Годишњи извештај о раду Високе пословне школе струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић” у Крушевцу за 2022/23. годину
Годишњи план рада Високе пословне школе струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић” у Крушевцу за школску 2023/24. годину
План научно-истраживачког и стручног рада и усавршавања научног подмлатка
Финансијски план за 2023. годину Високе пословне школе струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић” - Крушевац
Финансијски извештај за 2022. годину Високе пословне школе струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић” - Крушевац
Финансијски план за 2024. годину Високе пословне школе струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић” - Крушевац

Избор у звање наставника

Конкурс за избор у звање наставника за ужу стручну област Енглески језик од 03.04.2024.