Пословно управљање 2024

Студијски програм у поступку акредитације

Назив студијског програма
МСС Пословно управљање (120 ЕСПБ)
Врста студија
Мастер струковне студије
Стручни назив
Струковни мастер менаџер (струк. маст. менаџ.), у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива. Ниво квалификације из НОКС-а је 7.1 С.
Услови уписа:
У прву годину мастер струковних студија МСС Пословно управљање (120 ЕСПБ) може се уписати лице које има стечено високо образовање у обиму најмање 180 ЕСПБ на студијским програмима који припадају образовно-научном пољу друштвено-хуманистичке науке, првенствено у оквиру научних, односно стручних области Менаџмент и бизнис и Економске науке, али и других научних, односно стручних области из образовно-научног поља друштвено-хуманистичке науке. На мастер струковне студије може се уписати лице које је претходно завршило студије првог степена струковних студија, односно остварило најмање 180 ЕСПБ.

Кандидат за упис на мастер струковне студије полаже пријемни испит. Пријемни испит се полаже из предмета Основе менаџмента. Кандидат који је основне студије завршио на студијском програму који припада образовно-научном пољу друштвено-хуманистичке науке, у оквиру научне, односно стручне области Менаџмент и бизнис или Економске науке, односно који има положен испит из наведеног предмета, или њему сличан, на претходним студијама, ослобађа се полагања пријемног испита.

Кандидат који је основне студије завршио на студијском програму који не припада образовно-научном пољу друштвено-хуманистичке науке, у оквиру научне, односно стручне области Менаџмент и бизнис или Економске науке, односни кандидат који нема положен испит из наведеног предмета или њему сличан на претходним студијама за пријемни испит полаже предмет Основе менаџмента.
Потребно време за извођење студијског програма
Две године
Сврха студијског програма

Циљеви студијског програма

Компетенције дипломираних студената


Књига предмета

Књига наставника