Пословна економија 2024

Студијски програм у поступку акредитације

Назив студијског програма
ОСС Пословна економија (180 ЕСПБ)
Врста студија
Основне струковне студије
Стручни назив
Струковни економиста (струк. екон.), у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива. Ниво квалификације из НОКС-а је 6.1 С.
Услови уписа:
Право уписа остварује лице са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, положеним матурским испитом (општа, стручна или уметничка матура), рангирано у оквиру броја студената утврђеног у дозволи за рад. До почетка примене прописа који уређују општу, стручну или уметничку матуру, право на упис остварује лице са претходно стеченим средњим образовањем и положеним пријемним испитом - Тест општег знања и информисаности, рангирано у оквиру броја студената утврђеног у Дозволи за рад, у складу са Статутом Школе и Правилником о упису студената на студије првог степена.
Потребно време за извођење студијског програма
Три године
Сврха студијског програма

Циљеви студијског програма

Компетенције дипломираних студената


Књига предмета

Књига наставника