Висока пословна школа струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић” Крушевац

Акредитоване основне струковне студије економије, менаџмента, пословне информатике и туризма и угоститељства.

Основни подаци

Висока пословна школа струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ у Крушевцу је самостална високошколска установа, са традицијом дугом 30 година, која у оквиру своје основне делатности реализује струковне студије у пољу Друштвено-хуманистичке науке, у научним областима Менаџмент и бизнис и Економске науке.

Оснивање Школе

Оснивање Школе

Висока пословна школа струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ у Крушевцу, основана је 1993. године, решењем Министарства просвете и спорта бр. 22-05-177/93-04, од 28.07.1993., и то као Виша техничка школа за индустријски менаџмент.

По добијеној сагласности за рад, уследио је низ маркетиншких активности, како би се Школа представила јавности, првенствено потенцијалним студентима.

Упис прве генерације студената обављен је 1993. године.

За првог директора Школе изабран је prof-dr-radomir-bojkovicдр Радомир Бојковић , професор из Крушевца. Др Радомир Бојковић је ову функцију одговорно и савесно обављао пуних 15 година, непрекидно све до 2008. године.

О проф. др Радомиру Бојковићу
Трансформација Школе и први циклус акредитације

Трансформација Школе и први циклус акредитације

После 12 година рада, Школа је 2004. године прешла на <трогодишње студије, што је имало за резултат измену наставног плана и програма. Нов наставни програма Школе у трогодишњем трајању одобрен је Решењем број 612-00-00311/2003-5 од 09.09.2003. године издатим од стране Министарства просвете и спорта. Наставни програм за прву и другу годину студија садржао је измене у структури појединих предмета. На трећој години студија су креирана четири усмерења, и то: инжењерско, индустријски маркетинг, електронско пословање и мали бизнис.

Године 2007., у сложеном и захтевном поступку акредитације,уследила је нова трансформација Школе у складу са Законом о високом образовању, када школа мења назив у <б>Висока школа струковних студија за пословно индустријски менаџмент. Након добијања Уверења о акредитацији установе и студијског програма, од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број 612-00-1203/2006-04 од 02.06.2007. године, Школа је од Министарства просвете добила и Дозволу за рад број 612-00-1120/2007-04 од 12.10.2007. године. Том приликом је акредитован студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању у пољу друштвено-хуманистичких наука, под називом Пословно индустријски менаџмент.

Акредитација специјалистичких студија на даљину

Акредитација специјалистичких студија на даљину

Октобра 2008. године за в.д. директора Школе је изабрана mr-spomenka-gligorijevic-krusevacВишегодишњи директор Школе, мр Споменка Глигоријевић мр Споменка Глигоријевић , а априла 2009. године изабрана је за директора, са мандатом од три године.

Школа је јуна 2008. године КАПК упутила захтев и Елаборат за акредитацију студијског програма Пословно индустријски менаџмент на студијама другог нивоа - специјалистичким струковним студијама,чија је реализација предвиђена учењем на даљину. За предложени студијски програм КАПК је донела Уверење о акредитацији, на основу кога је Министарство просвете донело Решење о допуни дозволе за рад бр. 612-00-00987/2010-04 од 16.02.2011. године.

Априла 2012. године мр Споменка Глигоријевић изабрана је за директора Школе, у још једном мандату.

Други циклус акредитације и успостављање стратешког партнерства

Други циклус акредитације и успостављање стратешког партнерства

У редовном поступку реакредитације високошколских установа и студијских програма, који се, у складу са Законом о високом образовању, обнавља сваких 5 година, на основу поднетог Захтева за реакредитацију Школе и њених студијских програма, КАПК је донела Уверење о реакредитацији Школе и њених студијских програма 612-00-00122/2012-04 од 27. априла 2012. године.

На основу наведеног Уверења о реакредитацији, Школа је добила Дозволу за рад издату од Министарства просвете којом је одобрено извођење следећих студијских програма:

Студијски програм ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ), основних струковних студија, за 50 студената, на традиционалан начин.

Студијски програм ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ (180 ЕСПБ), основних струковних студија, за 90 студената, такође на традиционалан начин

Промена назива Школе

Промена назива Школе

На предлог Наставног већа Школе и уз сагласност оснивача, а поводом јубилеја - 20 година рада Школе, Савет Школе је децембра 2012. године донео одлуку да се назив Школе промени у нови који гласи: ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „Проф. Др Радомир Бојковић“ - Крушевац. Жеља оснивача и колектива Школе је да се у назив Школе угради име преминулог проф. др Радомира Бојковића, покретача иницијативе оснивања Школе и њеног дугогодишњег директора, ценећи његов неизмеран допринос оснивању и развоју Школе. Нови назив Школе одобрен је од стране Министарства просвете, на основу дозволе за рад број 612-00-0034/103/2013-04 од 20.03.2013.

Априла 2014. године за директора Школе именован је dr-djordje-minkov-direktor-visoke-poslovne-skole-krusevac
Директор Школе, др Ђорђе Минков
др Ђорђе Минков.

Трећи циклус акредитације Школе и увођење нових студијских програма

Трећи циклус акредитације Школе и увођење нових студијских програма

У редовном поступку поновне акредитације високих школа струковних студија, Школа је новембра 2016. године поднела захтев за реакредитацију установе и постојећих студијских програма, али и за акредитацију нових студијских програма. Након позитивног решења Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Школа 2017. године добија решење о акредитацији следећих студијских програма:

  • Студијски програм Менаџмент у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ), основних струковних студија, за 30 студената,

  • Студијски програм Економија у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ), основних струковних студија, за 30 студената,

  • Студијски програм Туризам и угоститељство (180 ЕСПБ), основних струковних студија, за 30 студената,

  • Студијски програм Пословна информатика (180 ЕСПБ), основних струковних студија, за 30 студената

Реализација иновираних постојећих студијских програма, као и нових студијских програма почиње од октобра 2018. године, односно школске 2018/2019. године.

Четврти циклус акредитације

Четврти циклус акредитације

Школа у четвртом циклусу акредитације (2023. год.), у години у којој обележава велики јубилеј – 30 година успешног рада, подноси захтев за поновну/нову акредитацију следећих студијских програма:

  • ОСС Менаџмент (стари назив Менаџмент у пословно-индустријском систему) (180 ЕСПБ), Друштвено-хуманистичке науке, област Менаџмент и бизнис, Звање: Струковни менаџер, поновна акредитација,

  • ОСС Пословна економија (стари назив Економија у пословно-индустријском систему) (180 ЕСПБ), Друштвено-хуманистичке науке, област Економске науке, Звање: Струковни економиста, поновна акредитација,

  • ОСС Туризам и угоститељство (180 ЕСПБ), Друштвено-хуманистичке науке, област Економске науке, Звање: Струковни економиста (у области туризма и угоститељства), поновна акредитација,

  • МСС Пословно управљање (120 ЕСПБ), Друштвено-хуманистичке науке, област Менаџмент и бизнис, Звање: Струковни мастер менаџер, нова акредитација.

Наставници и сарадници


Наставни кадар Школе чини више од 20 доктора и магистара наука, искусних наставника са вишегодишњим привредним и предавачким искуством, као и експертским знањима из теорије и праксе менаџмента, економије, информатике и туризма и угоститељства.


Документи


Документација Високе пословне школе струковних студија "Проф. др Радомир Бојковић" Крушевац.