Osnivanje Škole

Osnivanje Škole

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu, osnovana je 1993. godine, rešenjem Ministarstva prosvete i sporta br. 22-05-177/93-04, od 28.07.1993., i to kao Viša tehnička škola za industrijski menadžment.

Po dobijenoj saglasnosti za rad, usledio je niz marketinških aktivnosti, kako bi se Škola predstavila javnosti, prvenstveno potencijalnim studentima.

Upis prve generacije studenata obavljen je 1993. godine.

Za prvog direktora Škole izabran je prof-dr-radomir-bojkovicdr Radomir Bojković , profesor iz Kruševca. Dr Radomir Bojković je ovu funkciju odgovorno i savesno obavljao punih 15 godina, neprekidno sve do 2008. godine.

O prof. dr Radomiru Bojkoviću
Transformacija Škole i prvi ciklus akreditacije

Transformacija Škole i prvi ciklus akreditacije

Posle 12 godina rada, Škola je 2004. godine prešla na trogodišnje studije, što je imalo za rezultat izmenu nastavnog plana i programa. Nov nastavni programa Škole u trogodišnjem trajanju odobren je Rešenjem broj 612-00-00311/2003-5 od 09.09.2003. godine izdatim od strane Ministarstva prosvete i sporta. Nastavni program za prvu i drugu godinu studija sadržao je izmene u strukturi pojedinih predmeta. Na trećoj godini studija su kreirana četiri usmerenja, i to: inženjersko, industrijski marketing, elektronsko poslovanje i mali biznis.

Godine 2007., u složenom i zahtevnom postupku akreditacije, usledila je nova transformacija Škole u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, kada škola menja naziv u Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment. Nakon dobijanja Uverenja o akreditaciji ustanove i studijskog programa, od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, broj 612-00-1203/2006-04 od 02.06.2007. godine, Škola je od Ministarstva prosvete dobila i Dozvolu za rad broj 612-00-1120/2007-04 od 12.10.2007. godine. Tom prilikom je akreditovan studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju u polju društveno-humanističkih nauka, pod nazivom Poslovno industrijski menadžment.

Akreditacija specijalističkih studija na daljinu

Akreditacija specijalističkih studija na daljinu

Oktobra 2008. godine za v.d. direktora Škole je izabrana mr-spomenka-gligorijevic-krusevacVišegodišnji direktor Škole, mr Spomenka Gligorijević mr Spomenka Gligorijević , a aprila 2009. godine izabrana je za direktora, sa mandatom od tri godine.

Škola je juna 2008. godine KAPK uputila zahtev i Elaborat za akreditaciju studijskog programa Poslovno industrijski menadžment na studijama drugog nivoa - specijalističkim strukovnim studijama, čija je realizacija predviđena učenjem na daljinu. Za predloženi studijski program KAPK je donela Uverenje o akreditaciji, na osnovu koga je Ministarstvo prosvete donelo Rešenje o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00987/2010-04 od 16.02.2011. godine.

Aprila 2012. godine mr Spomenka Gligorijević izabrana je za direktora Škole, u još jednom mandatu.

Drugi ciklus akreditacije i uspostavljanje strateškog partnerstva

Drugi ciklus akreditacije i uspostavljanje strateškog partnerstva

U redovnom postupku reakreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, koji se, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, obnavlja svakih 5 godina, na osnovu podnetog Zahteva za reakreditaciju Škole i njenih studijskih programa, KAPK je donela Uverenje o reakreditaciji Škole i njenih studijskih programa 612-00-00122/2012-04 od 27. aprila 2012. godine.

Na osnovu navedenog Uverenja o reakreditaciji, Škola je dobila Dozvolu za rad izdatu od Ministarstva prosvete kojom je odobreno izvođenje sledećih studijskih programa:

Studijski program POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 50 studenata, na tradicionalan način.

Studijski program EKONOMIJA U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 90 studenata, takođe na tradicionalan način,

Promena naziva Škole

Promena naziva Škole

Na predlog Nastavnog veća Škole i uz saglasnost osnivača, a povodom jubileja - 20 godina rada Škole, Savet Škole je decembra 2012. godine doneo odluku da se naziv Škole promeni u novi koji glasi: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „Prof. Dr Radomir Bojković“ - Kruševac. Želja osnivača i kolektiva Škole je da se u naziv Škole ugradi ime preminulog prof. dr Radomira Bojkovića, pokretača inicijative osnivanja Škole i njenog dugogodišnjeg direktora, ceneći njegov neizmeran doprinos osnivanju i razvoju Škole. Novi naziv Škole odobren je od strane Ministarstva prosvete, na osnovu dozvole za rad broj 612-00-0034/103/2013-04 od 20.03.2013.

Aprila 2014. godine za direktora Škole imenovan je dr-djordje-minkov-direktor-visoke-poslovne-skole-krusevac
Direktor Škole, dr Đorđe Minkov
dr Đorđe Minkov.

Treći ciklus akreditacije Škole i uvođenje novih studijskih programa

Treći ciklus akreditacije Škole i uvođenje novih studijskih programa

U redovnom postupku ponovne akreditacije visokih škola strukovnih studija, Škola je novembra 2016. godine podnela zahtev za reakreditaciju ustanove i postojećih studijskih programa, ali i za akreditaciju novih studijskih programa. Nakon pozitivnog rešenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Škola 2017. godine dobija rešenje o akreditaciji sledećih studijskih programa:

 • Studijski program Menadžment u poslovno industrijskom sistemu (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata,

 • Studijski program Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata,

 • Studijski program Turizam i ugostiteljstvo (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata,

 • Studijski program Poslovna informatika (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata

Realizacija inoviranih postojećih studijskih programa, kao i novih studijskih programa počinje od oktobra 2018. godine, odnosno školske 2018/2019. godine.

Do sada su studije u Školi završile 23 generacije studenata, odnosno oko 4000 studenata. Oko 60% njih je zasnovalo radni odnos odmah po završetku studija, a oko 50% je po diplomiranju nastavilo školovanje.

Veliki broj studenta godišnje prima stipendije od privrede. Studenti sa prosekom ocena iznad 9,5 postaju stipendisti Škole na osnovu Pravilnika o nagrađivanju studenata.

Diplomirani studenti osnovnih strukovnih studija imaju mogućnost nastavka školovanja na specijalističkim strukovnim studijama, u Školi.

Akreditacija


Škola poseduje uverenja o akreditaciji ustanove i studijskih programa i dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Poslovna informatika

Studijski program Poslovna informatika (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata, na tradicionalan način.

Preuzmi uverenje

Turizam i ugostiteljstvo

Studijski program Turizam i ugostiteljstvo (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata, na tradicionalan način.

Preuzmi uverenje

Menadžment u poslovno-industrijskom sistemu

Studijski program Menadžment u poslovno-industrijskom sistemu (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata, na tradicionalan način.

Preuzmi uverenje

Ekonomija u poslovno-industrijskom sistemu

Studijski program EKONOMIJA U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata, na tradicionalan način.

Preuzmi uverenje

Nastavnici i saradnici


Nastavni kadar Škole čini više od 20 doktora i magistara nauka, iskusnih nastavnika sa višegodišnjim privrednim i predavačkim iskustvom, kao i ekspertskim znanjima iz teorije i prakse menadžmenta, ekonomijе, informatike i turizma i ugostiteljstva.

 

Realizovani projekti i istraživanja istraživačko-razvojnog centra

 

2021.

Zbornik radova „Inovativna Srbija"

Prilog

 
 

Delatnosti Istraživačko-razvojnog centra

 

Izdavački centar

Izdavačka delatnost Škole ogleda se u izdavanju časopisa, udžbenika, monografija, elektronskih izdanja, zbornika radova i drugih publikacija.

Izdavački centar Škole je osnovan 1994. godine, sa tadašnjim ciljem da se u domaćem izdavaštvu obogati literatura iz oblasti menadžmenta, posebno industrijskog (proizvodnog).

Kako je, od svog osnivanja do danas, Škola svoju obrazovnu delatnost proširila i na oblast ekonomije, kroz svoj Izdavački centar danas daje doprinos obogaćivanju stručne literature, kako iz oblasti menadžmenta, tako i iz oblasti ekonomije,čime nastavlja rad na afirmaciji menadžmenta i ekonomije u našem okruženju.

Izdanja Izdavačkog centra su prevashodno namenjena studentima Škole.


Za 25 godina postojanja u okviru Izdavačkog centra izdato je oko 70 naslova, odštampanih u preko 125.000 primeraka.

Škola je javnosti prezentovala svoju izdavačku delatnost na preko 20 sajmova knjiga.

Škola je dve godine zaredom, 2012. i 2013. godine, na Sajmu knjiga i izdavaštva Rasinskog okruga, koji se održava u organizaciji Kulturnog centra, Istorijskog arhiva i Narodne biblioteke iz Kruševca, osvajala izdavac-godine-visoka-poslovna-skola-krusevacPriznanje Rasinski cvetpriznanje za izdavača godine.


NASTAVNA BAZA ZA PRAKTIČNU OBUKU STUDENATA

Saradnja sa pilot fabrikama

Osnovna karakteristika obrazovnog procesa u Školi je u kontinuiranom prožimanju teorijske i praktične nastave. Praktična nastava se ostvaruje na specifičan način, tako što studenti vežbe i praktičan rad realizuju u Pilot-fabrikama. Svake školske godine organizovane su stručne posete studenata Škole Pilot-fabrikama.

Ciljevi škole

Ciljevi Škole određuju konkretne rezultate koje Škola želi da ostvari i predstavljaju osnovu za kontrolu njenog rada.

 • realizacija studijskih programa osnovnih strukovnih studija Menadžment u poslovno industrijskom sistemu, Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, Poslovna informatika i Turizam i ugostiteljstvo, uz kontinuirano praćenje ostvarenja njihovih rezultata po kvantitetu i kvalitetu;
 • realizacija studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Poslovno industrijski menadžment uz kontinuirano praćenje ostvarenja njegovih rezultata po kvantitetu i kvalitetu;
 • razvoj naučnih i stručnih saznanja i unapređenje stručne prakse u oblasti strukovnog menadžmenta i ekonomije;
 • sistematsko negovanje transfera tekovina strukovnog menadžmenta i ekonomije, radi što šire primene;
 • razvoj naučnih i stručnih saznanja i unapređenje stručne prakse u oblasti strukovnog menadžmenta i ekonomije;
 • podsticanje stručnog razvoja studenata tokom studija u skladu sa njihovim individualnim sposobnostima i potrebama društva, razvijanje njihovih interesovanja za novim znanjima i veštinama, kao i podsticanje daljeg stručnog obrazovanja diplomiranih studenata;
 • sprovođenje kontinuirane izdavačke delatnosti, kao značajne podrške nastavnom procesu;
 • razvoj sistema koji se zasniva na Pilot-fabrikama za praksu studenata, radi provere primenljivosti stečenih znanja i veština;
 • sistematsko praćenje i unapređenje nivoa kvaliteta nastavnog procesa od strane nastavnog osoblja i studenata;
 • sprovođenje kontinuirane izdavačke delatnosti, kao značajne podrške nastavnom procesu;
 • kontinuirano prilagođavanje i inoviranje studijskih programa i modaliteta izvođenja nastave, u skladu sa standardima, najnovijim naučnim saznanjima i principima celoživotnog učenja;
 • ažuriranje i poboljšanje sistema (baze podataka) za dobijanje povratnih informacija od svršenih studenata o primenljivosti stečenih znanja i veština;
 • unapređenje implementiranog sistema studiranja na daljinu, u skladu sa zahtevima zainteresovanih strana (korisnika, poslovnih industrijskih sistema, Škole i okruženja);
 • primenjivanje nove obrazovne tehnologije u prenošenju znanja i veština;
 • prenošenje akademskog duha, kreativnosti i inventivnosti na svoje društveno okruženje;
 • jačanje postojećih i uspostavljanje novih veza sa drugim akademskim, strukovnim, privrednim i drugim društvenim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Zadaci Škole

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve, koji su u svemu u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja, a koji su definisani Zakonom o visokom obrazovanju.

Osnovni zadaci Škole su:

(1) strukovno obrazovanje kadrova menadžerskog i ekonomskog profila, kao i profila strukovnih poslovnih informatičara, za potrebe savremenog obavljanja poslova u poslovno-industrijskom sistemu, a u skladu sa aktuelnim potrebama poslovno-industrijskih sistema, i to

  • obrazovanje strukovnih menadžera, nižeg odnosno operativnog hijerarhijskog nivoa (na osnovnim strukovnim studijama),
  • obrazovanje specijalista strukovnih menadžera, srednjeg hijerarhijskog nivoa (na specijalističkim strukovnim studijama), i
  • obrazovanje strukovnih ekonomista (u oblasti opšte ekonomija i oblasti turizma i ugostiteljstva) i strukovnih poslovnih informatičara (na osnovnim strukovnim studijama);.,

(2) adekvatna podrška diplomiranim studentima i nakon završetka studija kroz permanentnu inovaciju znanja u kontekstu promena u odgovarajućem okruženju,

(3) neprekidno osmišljavanje, priprema i realizovanje stručnih i drugih vrsta programa, kao i pojedinih oblika naučno-istraživačkog rada,

(4) ispunjenje misije Škole da, strukovnim obrazovanjem navedenih kadrova i adekvatnom podrškom, nastavi da pruža svoj doprinos dinamiziranju privrednog života Grada Kruševca sa okruženjem, kao i šireg republičkog prostora, kroz diseminiranje strukovnih znanja i veština iz oblasti menadžmenta, ekonomije i poslovne informatike u poslovno-industrijskim sistemima.

 


Strategija obezbeđenja kvaliteta


Ključne strategijske odrednice Škole jesu misija, vizija i strategija obezbeđenja kvaliteta.

Studentski parlament

Škola obezbeđuje značajnu ulogu studenata u procesu obezbeđenja kvaliteta i to kroz rad Studentskog parlamenta i studentskih predstavnika u telima visokoškolske ustanove.


 

 

Prvi Studentski parlament u Školi je konstituisan 04.04.2008. godine, usvajanjem Pravilnika o radu i Statuta Studentskog parlamenta.

Studentski parlament štiti prava i interese studenata u svim oblicima nastave u obrazovnom procesu Škole, kao i u nenastavnim aktivnostima i u svakodnevnom životu studenata. Studentski parlament, takođe, štiti prava i interese studenata pred organima upravljanja, stručnim i drugim organima Škole, kao i prema institucijama i organima izvan škole.

Studentski parlament ima sedam članova. Pravo da biraju i da budu birani za člana imaju svi studenti Škole, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira parlament. Izbori za Studentski parlament sprovode se jedinstveno, jednom godišnje, na neposrednim i tajnim izborima.

 

Aktuelni saziv 

 1. Kristina Rusimović, student prve godine
 2. Katarina Đorđević, student prve godine
 3. Milan Krstić, student prve godine
 4. Vanja Filipović, student prve godine
 5. Isidora Milovanović, student druge godine
 6. Tamara Šćepanović, student druge godine
 7. Milena Ilić, student druge godine

Predstavnici Studentskog parlamenta u Nastavno-stručnom veću

 1. Kristina Rusimović, student prve godine
 2. Vanja Filipović, student prve godine
 3. Katarina Đorđević, student prve godine
 

Konstituisanje parlamenta

Prvi Studentski parlament u Školi je konstituisan 04.04.2008. godine

Broj učesnika u radu parlamenta

Studentski parlament čine sedam prethodno odabranih članova.
 

Biblioteka

Škola raspolaže odlično opremljenom bibliotekom, koja je osnovana sa ciljem da neposredno pomaže obavljanju obrazovnih, naučno-istraživačkih, stručnih i kulturnih zadataka Škole.


 

 

Biblioteka studentima obezbeđuje bogat izbor dodatne literature neophodne za pripremu ispita, izradu seminarskih, projektnih i završnih radova, pored udžbenika koje studenti dobijaju za svaki predmet tokom svih godina studiranja.

Konstantan rad Škole na pribavljanju najkvalitetnije literature za svoje studente obezbeđuje siguran napredak i usavršavanje na polju menadžmenta, ekonomije, turizma i ugostiteljstva i poslovne informatike.

 

Pristup internetu

U čitaonici biblioteke obezbeđen je bežični pristup Internetu.

Knjižni fond

Knjižni fond Biblioteke danas čini oko 2500 naslova.
 

Informator o radu


Informator o radu Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu.