Prof. dr Radomir Bojković rođen je 13. maja 1957. godine u Kruševcu, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom.

Po završenoj srednjoj školi 1976. godine upisao je Mašinski fakultet u Beogradu, smer Organizacija i upravljanje, na kome je diplomirao 1981. godine sa ocenom 10, odbranom diplomskog rada na temu "Organizacija održavanja mašina u industriji "14. oktobar" Kruševac".

Postdiplomske studije nastavlja na istom fakultetu, na smeru Organizacija i upravljanje i 1984. godine uspešno brani magistarski rad sa temom "Istraživanje faktora humanizacije rada u okviru radne grupe na proizvodnim trakama".

Posle magistriranja pristupa izradi doktorske disertacije sa temom "Prilog metodologiji istraživanja interakcijskih odnosa mera za unapređenje kvaliteta radnog života i učinka na proizvodnim trakama". Doktorski rad odbranio je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1992. godine i stekao naučni stepen doktora tehničkih nauka.

Na osnovu pokazanih rezultata stekao je naučno-istraživačko zvanje Istraživač saradnik , postupkom sprovedenim na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1986. godine.Prof. dr Radomir Bojković je od 1982. godine bio zaposlen u sledećim ustanovama:

1982. - 1991.
Tehničko mašinska škola u Kruševcu
1991. - 1993.
Viša tehničko-mašinska školi u Trsteniku
1993. - 2008.
Viša tehnička škola za inustrijski menadžment u Kruševcu, sadašnja Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment
2005. - 2010.
Fakultet za industrijski menadžment u Kruševcu
2010. - 2012.
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu

Funkciju direktora Više tehničke škole za inustrijski menadžment u Kruševcu (sadašnja Visoka škola strukovnih studija za poslovno inustrijski menadžment) obavljao je punih 15 godina, od njenog osnivanja 1993. godine do 2008. godine.

Dobitnik je prve nagrade za inovacije u 1989. godini Skupštine opštine Kruševac.Prof. dr Radomir Bojković je tokom svoje karijere dao bogat doprinos akademskoj i široj zajednici, koji se može opisati kroz članstvo u profesionalnim udruženjima:

2003. - 2005.
Predsednik Saveta Fakulteta za industrijski menadžment u Kruševcu
2005.
Predsednik Saveta Univerziteta Union u Beogradu
2006.
Predsednik Odbora za nauku, obrazovanje i kvalitet Regionalne privredne komore Kruševac
Potrebna godina
Jugoslovensko društvo za ergonomiju
1986-1988.
Društvo za ergonomiju Kruševca - inicijator osnivanja i predsednik
šk. 2005/2006. god.
Društvo za ergonomiju Kruševca - inicijator osnivanja i predsednik
Potrebna godina
Predsednik Saveta zajednice privatnih univerziteta i fakulteta Srbije

Prof. dr Radomir Bojković je učestvovao u organizovanju i vođenju naučnih i stručnih konferencija i skupova, i to:

1987.
Jugoslovenski naučno-stručni skup o ergonomiji, Kruševac
1996.
Naučno-stručni skup "Menadžment - promene i razvoj", Viša tehnička škola za industrijski menadžment u Kruševcu
2003.
Naučno-stručni skup "Menadžment i razvoj", Viša tehnička škola za industrijski menadžment u Kruševcu
2007.
Naučno-stručni skup "Industrijski menadžment i razvoj", Fakultet za industrijski menadžment u Kruševcu
1997. - 2012.
Jugoslovensko udruženje za standardizaciju i kvalitet - JUSK, Kruševac
2005. - 2011.
Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Tehnički fakultet Bor
2008.
Međunarodni naučno stručni skup "Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment", Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd

Dr Radomir Bojković je bio osnivač i tehnički urednik Edicije Industrijski menadžment Izdavačkog centra za industrijski menadžment - ICIM Visoke škole strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, kao i Edicije Industrijski menadžment Izdavačkog centra za industrijski menadžment plus - ICIM plus Fakulteta za industrijski menadžment u Kruševcu.

Prof. dr Radomir Bojković je u obrazovanju radio 30 godina.

Od toga, osam godina je radio u Tehničko-mašinskoj školi u Kruševcu, kao profesor mašinske grupe predmeta (1982 - 1991. god).

Posebno se ističe višegodišnje angažovanje prof. dr Radomira Bojkovića kao nastavnika na višim školama, gde je prošao kroz sva zvanja: od asistenta, preko predavača i višeg predavača do profesora.

Dve školske godine (1981-1983.) radio je kao spoljni saradnik u zvanju asistenta, za predmet Mašinski i pogonski materijali na Višoj tehničko-tehnološkoj školi u Kruševcu. Na istoj školi (od 1991-2001. god.) radio je kao nastavnik u zvanju profesora za predmet Organizacija rada.

U periodu od 1991. do 1993. god. radio je na Višoj tehničko-mašinskoj školi u Trsteniku kao nastavnik u zvanju predavača, a zatim i u zvanju profesora, za predmete Organizacija rada i proizvodnje i Mašinski materijali.

Na Višoj tehničkoj školi za industrijski menadžment u Kruševcu (sadašnjoj Visokoj školi strukovnih studija za poslovno inustrijski menadžment) radio je od njenog osnivanja, 1993. god., kao nastavnik u zvanju profesora za predmete Organizacija i ekonomika preduzeća i Industrijski menadžment. Bio je prvi direktor ove škole i ovu funkciju je obavljao u 3 mandata.

Školske 1998/99. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Organizacione nauke i predmet Proizvodno-poslovni sistemi i menadžment na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu.

Školske 2001/2002. godine izabran je u zvanje docenta za predmet Organizaciono ponašanje na Tehničkom fakultetu u Čačku.

Školske 2004/2005. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment na Fakultetu za industrijski menadžment u Kruševcu.

Školske 2008/2009. godine izabran je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Menadžment na Fakultetu za industrijski menadžment u Kruševcu, Univerziteta Union u Beogradu.

Od školske 2010/2011. do svoje smrti radio je na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu kao nastavnik u zvanju redovnog profesora za uže naučne oblasti Opšti menadžment i Proizvodni i uslužni menadžment.

Autor je niza edukativnih programa permanentnog obrazovanja i inoviranja znanja iz oblasti menadžmenta.

U implementaciji koncepta Nastavnog plana i programa Fakulteta za industrijski menadžment u Kruševcu imao je aktivno učešće u mentorstvu nastavnika u početnim zvanjima, kao i mentorskom vođenju nastavnog podmlatka - asistenata i asistenata pripravnika.

Pod rukovodstvom Prof. dr Radomira Bojkovića urađeno je i uspešno odbranjeno preko 10 diplomskih radova iz oblasti Struktura radnog vremena menadžera, Struktura komuniciranja menadžera, Raspon rukovođenja i Organizaciona struktura, koji su tematski vezani za praktična istraživanja funkcionisanja menadžmenta u našoj privredi.

Prof. dr Radomir Bojković je na Fakultetu za industrijski menadžment u Kruševcu učestvovao u komisijama za pisanje izveštaja o podobnosti teme i komisijama za ocenu i odbranu:

 • 2 specijalistička rada,
 • 4 magistarske teze,
 • 6 doktorskih teza.

Naučne knjige i monografije nacionalnog značaja

 1. Bojković R., Kako uspešno studirati - menadžment studiranja, ICIM, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 1995.
 2. Bulat V., Bojković R., Organizacija proizvodnje, ICIM, Viša tehnička škola za industrijski menadžmnet, Kruševac, 1996.
 3. Bulat V., Bojković R., M. Radojičić, Razvoj obrazovanja industrijskih menadžera, Tehnički fakultet u Čačku i Viša tehnička škola za industrijski menadžmnet u Kruševcu, 2001.
 4. Bojković R., Pantelić T., Organizacija proizvodnje - zbirka rešenih zadataka, ICIM plus, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac, 2006.
 5. Bulat V., Bojković R., Organizacija preduzeća, ICIM plus, Fakultet za industrijski menadžmnet, Kruševac, 2008.
 6. Đuričić M., Bojković R., Projektni menadžment, ICIM plus, Fakultet za industrijski menadžmnet, Kruševac, 2008.
 7. Bojković R., Stanković R., Radojević Z., Organizacini dizajn, Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment, 2011.

Priručnici

 1. Bojković R. i grupa autora, Mašinski materijali - praktikum, Viša tehnička mašinska škola u Trsteniku i Viša tehnička škola u Zrenjaninu, 1992.
 2. Bojković R., Organizacione strukture - priručnik, ICIM plus, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac, 2008.

Uređivanje kolektivne monografije

 1. Monografija - Tri godine škole i nauke, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 1996.
 2. Monografija - Deset godina škole, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 2003.
 3. Monografija - Petnaest godina škole, Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment, Kruševac, 2008.

Uređivanje vodećih nacionalnih časopisa

 1. Naučno-istraživački časopis "IMK - 14 - Istraživanje i razvoj", Instituta "IMK 14. oktobar" u Kruševcu, član Redakcije
 2. Časopis Serbian Journal of Management Tehničkog fakulteta u Boru, član Uređivačkog odbora

Plenarno predavanje po pozivu na skupu međunarodnog značaja štampano u celini

 1. R., Research on span of management, Serbian Journal of Management 1(1), Tehnički fakultet u Boru, 2006., pp. 81-85

Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja štampani u celini

 1. Ćuzović S., Bojković R., Kvalitet u funkciji internacionalizacije pravila komuniciranja između proizvođača i potrošača, SymOrg 96., 5. međunarodni simpozijum "Menadžment i razvoj preduzeća", Zbornik radova, FON, 1996., Vrnjačka Banja
 2. Bojković R., Radojičić M., Dimitrijević Z., Jedan prilog programiranoj edukaciji industrijskih menadžera iz oblasti informatike, Međunarodna konferencija "Industrijski sistemi", Novi Sad, 1996
 3. Nešić 54Z., Bojković R., Radojičić M., Ranđić S., Neke mogućnosti primene savremenih programskih jezika nam54enjenih za upravljanje bazama podataka, međunarodni simpozijum "Industrijsko inženjerstvo 96", Zbornik radova, Beograd, 1996.
 4. Bojković R., Radojičić M., Šljivić S., Jedan pristup izboru najpovoljnije ponude za realizaciju investicionog projekta, Internacionalni simpozijum "Tehnologija građenja - građevinski menadžment 97", Zbornik radova, str. 363-369, Subotica, 1997.
 5. Radojičić M., Bojković R., Šljivić S., Neke mogućnosti primene tehnike mrežnog planiranja u upravljanju projektima, Internacionalni simpozijum "Tehnologija građenja - građevinski menadžment 97", Zbornik radova, str. 221-227, Subotica, 1997.
 6. Bojković R., Gavrić Z., Primena informatike u edukaciji industrijskih menadžera, VI Međunarodni simpozijum SymOrg'98", Okruženje, menadžment, konkurentnost", Zbornik radova, str. 497-501, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, Zlatibor, 1998.
 7. Bojković R., Menadžment praktičnog obrazovanja kao model redovnog školovanja industrijskih menadžera, Zborik radova, 27. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Mašinski fakultet u Nišu, Niška Banja, 1998.
 8. Radojičić M., Popov D., Bojković R., Vesić J., Some Possibilities Of Increasing The Efficiency Of Project Management By Applying Modern Software Tools, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, VIII-th Edition njith international participation, Universitatea "Politehnica", Timisoara, Romania, 1999.
 9. Bojković R., Vesić J., Radojičić M., Comparative Evaluation Of Organization Forms For Project Management Investment, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, VIII-th Edition njith international participation, Universitatea "Politehnica", Timisoara, Romania, 1999.
 10. Vesić J., Radojičić M., Bojković R., Ecological Aspects Of Investment Projects In Building Construction, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, IX-th Edition njith international participation, Universitatea "Politehnica", Timisoara, Romania, 2000.
 11. Bojković R., Vesić J., Ječmenica R., Radojičić M., The Projecting Of Work Place Organization In Function Of Working Conditions Improvement, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, IX-th Edition njith international participation, Universitatea "Politehnica", Timisoara, Romania, 2000.
 12. Bojković, R., Stanojević, P., Đorđević, Lj., Gligorijević, S., Značaj održavanja u funkciji startegije razvoja, RaDMI 2002., Vrnjačka Banja, 2002. str. 1194-1999
 13. Bulat V., Bojković R., Istraživanje grupnog komuniciranja menadžera, VIII Međunarodni simpozijum SymOrg 2002, Zlatibor, 2002. Zbornik radova Menadžment u novom okruženju, str. 417-421
 14. Krstić, M., Bojković, R., Martinović, S., SWOT analysis – strategic management tool, RaDMI 2004., Zlatibor, 2004.
 15. Krstić M., Bojković R., 2005., Izbor strategije inoviranja u preduzeću, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Str. 254-259, Bor, 06.- 08 jun. 2005, Srbija i Crna Gora.
 16. Skorup A., Krstić M., Bojković R., 2006., Školovanje industrijskih menadžera primenom modela kombinovanog daljinskog učenja, Naučno-stručni simpozijum INFOTEH®-JAHORINA, 22.mart-24.mart, 2006, Jahorina, BiH
 17. Krstić M., Bešić M., Bojković R., Standardizovana inovativna metodologija u funkciji uvećanja konkurentnosti preduzeća, III Majska konferencija o strategijskom menadžmentu MKSM07, Zbornik radova, str. 122-126, Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u Boru, 30.05 - 01.06.2007., Jagodina, Srbija,
 18. Krstić, M., Bojković, R., Innovative proposal as basis of incremental innovation in enterprise, VII International Conference RaDMI 2007., Beograd, 2007. str. 438-442
 19. Đuričić, M., Krstić, M., Bojković, R., Process approach as a base for process advancement in production-oriented mechanical engineering, VII International Conference RaDMI 2007., Beograd, 2007. str. 391-396
 20. Avakumović J., Bojković R., Razvoj interakcije menadžment marketinga i dizajna u realizaciji procesa dizajniranja u modnoj industriji, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u Boru, Zbornik radova, 30.05 - 01.06.2008., Jagodina, Srbija.
 21. Krstić M., Bojković R., TRIZ efektivan alat za uvećanje konkurentnosti preduzeća, IV Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u Boru, 30.05 - 01.06.2008., Zaječar, Srbija,
 22. Avakumović, Bojković R., dr George Petropoulos, Model interakcije menadžment marketinga i dizajna (model MMD) u procesu dizajniranja proizvoda, Prvi međunarodni naučno stručni skup "Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment", Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Zbornik radova, 26.-27.06.2008., Beograd.
 23. Skorup, A., Krstić, M., Bojković, R., Merenje inovacija IKT u poslovnim sistemima, Međunarodna konferencija Menadžment 2010, Fakultet za industrijski menadžment Kruševac, 17-18. mart 2010. god., str. 238-243.
 24. Arizanović, G., Krstić, M., Bojković, R., Razvijanje menadžerske kreativnosti, Međunarodna konferencija Menadžment 2010, Fakultet za industrijski menadžment Kruševac, 17-18. mart 2010. god., str. 46-51.
 25. Đuričić, M., Bojković, R., Đuričić, M., Skorup, S., Menadžment rizikom projekta, Međunarodna konferencija Menadžment 2010, Fakultet za industrijski menadžment Kruševac, 17-18. mart 2010. god., str. 397-405.
 26. Skorup, M., Krstić, R., Bojković, 2010., Inovacije IKT u funkciji unapređenja menadžmenta poslovnog sistema, VI Majska konferencija o strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem, 30. 5. - 1. 6. 2010., Kladovo, Srbija
 27. Krstić, R., Bojković, B., Milosavljević, 2010., Razvoj menadžerskih kompetencija korporativnim učenjem na daljinu, VI Majska konferencija o strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem 30. 5. - 1. 6. 2010., Kladovo, Srbija
 28. Skorup S., Bojković R., Krstić M., , Model istraživanja radnog angažovanja menadžera po elementima plansko-kontrolnog ciklusa, VII majska konferencija o strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem, 26.-28-05.2011., Zaječar
 29. Bojković R., Krstić M., Skorup A., , Model istraživanja potreba menadžera za dopunskom edukacijom iz menadžmenta, VII majska konferencija o strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem, 26.-28-05.2011., Zaječar
 30. Krstić M., Skorup A., Marković M., Bojković R.,, Koncept automatizovanog sistema menadžmenta kvalitetom visokoškolske ustanove, RPP011, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Tehnički fakultet Čačak, 23 -25. Septembar 2011., UDK: 37.018.43:378.1
 31. Skorup A., Krstić M., Bojković R, Menadžment informacioni sistemi i mala i srednja preduzeća, Međunarodna konferencija Menadžment 2012, Fakultet za poslovno industrijski menadžment Beograd, 20-21. april 2012. god., str. 632-637.

Radovi u vodećim časopisima nacionalnog značaja

 1. Bulat V., Bojković R., Ispitivanje mogućnosti humanizacije rada na proizvodnoj traci u hemijskoj industriji, časopis Tehnika-Organizacija rada 3/85.
 2. Bojković R., Istraživanje ponašanja radnika na proizvodnoj traci u procesu samoupravljanja, časopis Tehnika-Organizacija rada 2/87., 1987.
 3. Bojković R., Prilog istraživanju mogućnosti humanizacije rada na proizvodnoj traci u hemijskoj industriji, časopis Tehnika-Organizacija rada 7-8/87., 1987.

Radovi u vodećim časopisima nacionalnog značaja

 1. Bojković R., Mogućnosti humanizacije rada na proizvodnoj traci, Revija rada, Beograd, 187/86.
 2. Bešić, M., Krstić, M., Bojković, R., Istraživanje metodologija za merenje inovativnog kapaciteta preduzeća, Časopis IMK – 14 – Istraživanje i razvoj, Broj 26-27, 1-2/2007, Kruševac, 2007., str. 43-51.
 3. Bešić M., Krstić M., Bojković R., 2011., Istraživanje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, IMK-14 Istraživanje i razvoj, Godina XVII, Broj (40) 3/2011, UDK/UDK 621, ISSN 0354-6829

Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja štampani u celini

 1. Bojković R., Analiza uticaja rada na proizvodnoj traci na pojavu hroničnih oboljenja, Zbornik radova "Ergonomija 87", Društvo za ergonomiju Kruševca, 1987.
 2. Bulat V., Bojković R., Evolucija istraživanja sistema proizvodne trake i humanizacija rada, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa "Ergonomija u strategiji tehnološkog razvoja", Kragujevac, 1988.
 3. Bojković R., Sukcesivno uvođenje mera za unapređenje kvaliteta radnog života i učinka na proizvodnoj traci - MODEL SU, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa Ergonomija 91, Niška Banja, Produktivnost 4-5, 1991.
 4. Bojković R., Unapređenje korišćenja kapaciteta proizvodne trake unapređivanjem kvaliteta radnog života, 4. simpozijum o korišćenju kapaciteta u metaloprerađivačkoj industriji u uslovima smanjene proizvodnje, Zbornik radova str. 69-74, Beograd, 1994.
 5. Bojković R., Radojičić M., Modifikovan pristup utvrđivanju stepena iskorišćenja kapaciteta u funkciji smanjenja cene koštanja proizvoda, konferencija JUPITER, Zbornik radova, Beograd, 1994.
 6. Bojković R., Pilot-fabrika - nastavna baza viših tehničkih škola za praktičnu obuku studenata, Zbornik radova, Mesto i uloga viših tehničkih škola u sistemu, Viša tehnička škola, Užice, 1995.
 7. Bojković R., Unapređenje kvaliteta radnog života i učinka na proizvodnim trakama, Naučno-stručni skup "Savremene tehnologije i privredni razvoj", Leskovac, 1996.
 8. Bojković R., Model za prevazilaženje pripravničkog staža, Naučno-stručni skup "Menadžment - promene i razvoj", Zbornik radova, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 1996.
 9. Bojković R., Gavrić Z., Vesić J., Permanentna edukacija kadrova - adekvatan odgovor menadžmenta industrijskih preduzeća na aktuelne zahteve okruženja, konferencija JUPITER, Zbornik radova, Beograd, 1999.
 10. Bojković R., Sistem Pilot-fabrika za praktičan rad studenata, Zbornik radova Menadžment u industriji, Kruševac, 2003. str. 127-130
 11. Bulat V., Bojković R., Plansko-kontrolni ciklus - operativna paradigma menadžment procesa, Zbornik radova Menadžment u industriji, Kruševac, 2003. str. 9-14
 12. Bojković, R., Pantelić, T., Tehno-ekonomski aspekti izbora tehnologije, Zbornik radova, Transfer tehnologije, Mašinski fakultet, Beograd, 2005.
 13. Krstić M., Milosavljević B., Bojković R., Računarski informacioni sistem za praćenje i proveravanje postignutih rezultata studenata na ispitima, JUSK 2006, Kruševac
 14. Bojković, R., Krstić, M., Alati za inovacionu dijagnostiku preduzeća, V Skup privrednika i naučnika SPIN 07., Beograd, 2007. str. 43-47
 15. Bojković R., Krstić M., Akreditovan studijski program Visoke škole stukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, JUSK 2007, Kruševac, 51-56
 16. Milosavljević B., Krstić M., Bojković R., Prilog konceptiranju učenja na daljinu, XIV Skup Trendovi razvoja: “Efikasnost i kvalitet bolonjskih studija”, 3-6.3. 2008., Kopaonik,
 17. Arizanović G., Krstić M., Bojković R., 2010., Kreativnost menadžera kao faktor unapređenja kvaliteta poslovnog sistema, XII naučno-stručni skup, “Sistem kvaliteta za uspešno poslovanje i konkurentnost”, Vrnjačka Banja 25.-26.11.2010. godine, str. 216-222, ISBN 978-86-909341-1-9
 18. Skorup A., Krstić M., Bojković R , Skorup , 2010., Unapređenje kvaliteta menadžment procesa uvođenjem IKT inovacija, XII naučno-stručni skup, “Sistem kvaliteta za uspešno poslovanje i konkurentnost”, Vrnjačka Banja 25.-26.11.2010. godine, str. 147-153, ISBN 978-86-909341-1-9

Stručna predavanja po pozivu:

 1. Okrugli sto - Internet i obrazovanje, INFO-TEH, Vrnjačka Banja, 2000.
 2. PR obrazovne ustanove na primeru VTŠ za industrijski menadžment u Kruševcu, Festival propagande i tržišnih komunikacija "Promofest 2000", Subotica, 2000.
 3. Seminar "MENADžMENT", PS “Lipa”, Pojate, Kruševac, 2000.
 4. Seminar "MENADžMENT - sistem permanentnog obrazovanja", "Srbija šume" Kruševac, 2002.
 5. Seminar "Kompanijski model edukacije menadžera", HI “Henkel Merima” Kruševac, 2005.
 6. Seminar "Kompanijski model edukacije menadžera", HI “Trajal korporacija” Kruševac, 2005.
 7. Predavanje na temu "Menadžment ljudskih resursa" u okviru projekta „Jačanje institucija za socijalni dijalog u Srbiji“ br. 07-C01-039, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS), Instituta za razvojnu saradnju UGT Španije (ISCOD), a uz finansijsku podršku Španske agencije za razvojnu saradnju (AECID), Kruševac, 2010. godine.

Recenzenzije knjiga:

 1. Molnar M., „Organizacija rada i proizvodnje", Cenerg, Zrenjanin, 1995.
 2. Vasić Ž., Sajfert Z., „Osnovi menadžmenta", Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2001.
 3. Krstić M., Skorup A., „Teorija inovacija“, ICIM, Kruševac, 2011.

Projekti i elaborati:

 1. Projektovanje i implementacija informacionog sistema u preduzeću "Tiploplast" iz Kruševca, Istraživačko razvojni centar, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 1995-1996.
 2. Istraživanje plansko-kontrolnog ciklusa menadžera, Istraživačko razvojni centar, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 2000.
 3. Istraživanje modaliteta komuniciranja menadžera, Istraživačko razvojni centar, Viša tehnička škola za industrijski menadžment, Kruševac, 2000.
 4. Elaborat o osnivanju Više tehničke škole za industrijski menadžment u Kruševcu, , član Matične komisije
 5. Elaborat o osnivanju Fakulteta za industrijski menadžment u Kruševcu, god., član Matične komisije
 6. Elaborat o transformaciji Više tehničke škole za industrijski menadžment u Kruševcu u Višu školu u trogodišnjem trajanju (2003. god), koautor
 7. Elaborat o osnivanju Univerziteta Union u Beogradu, 2004., koautor
 8. Ka novim inovativnim praksama u regionu centralne Srbije, realizovan u saradnji Više tehničke škola za industrijski menadžment u Kruševcu, Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća u Kruševcu i Razvojne agencije Savinja - Republika Slovenija, a finansiran od strane Evropske agencije za rekonstrukciju, Kruševac, 2006-2007.
 9. "Uvođenje elektronskog poslovanja u mala i srednja preduzeća u opštini Kruševac", Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća Kruševac i Fakultet za industrijski menadžment Kruševac, 2006.
 10. Elaborat za akreditaciju Visoke škole strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, 2007., menadžer projekta
 11. Elaborat za akreditaciju Fakulteta za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, 2008., menadžer projekta
 12. Elaborat za reakreditaciju Visoke škole strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, 2012., menadžer projekta