Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković” Kruševac

Akreditovane osnovne strukovne studije ekonomije, menadžmenta, poslovne informatike i turizma i ugostiteljstva.

Osnovni podaci

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu je samostalna visokoškolska ustanova, sa tradicijom dugom 30 godina, koja u okviru svoje osnovne delatnosti realizuje strukovne studije u polju Društveno-humanističke nauke, u naučnim oblastima Menadžment i biznis i Ekonomske nauke.

Osnivanje Škole

Osnivanje Škole

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu, osnovana je 1993. godine, rešenjem Ministarstva prosvete i sporta br. 22-05-177/93-04, od 28.07.1993., i to kao Viša tehnička škola za industrijski menadžment.

Po dobijenoj saglasnosti za rad, usledio je niz marketinških aktivnosti, kako bi se Škola predstavila javnosti, prvenstveno potencijalnim studentima.

Upis prve generacije studenata obavljen je 1993. godine.

Za prvog direktora Škole izabran je prof-dr-radomir-bojkovicdr Radomir Bojković , profesor iz Kruševca. Dr Radomir Bojković je ovu funkciju odgovorno i savesno obavljao punih 15 godina, neprekidno sve do 2008. godine.

O prof. dr Radomiru Bojkoviću
Transformacija Škole i prvi ciklus akreditacije

Transformacija Škole i prvi ciklus akreditacije

Posle 12 godina rada, Škola je 2004. godine prešla na -->, što je imalo za rezultat izmenu nastavnog plana i programa. Nov nastavni programa Škole u trogodišnjem trajanju odobren je Rešenjem broj 612-00-00311/2003-5 od 09.09.2003. godine izdatim od strane Ministarstva prosvete i sporta. Nastavni program za prvu i drugu godinu studija sadržao je izmene u strukturi pojedinih predmeta. Na trećoj godini studija su kreirana četiri usmerenja, i to: inženjersko, industrijski marketing, elektronsko poslovanje i mali biznis.

Godine 2007., u složenom i zahtevnom postupku akreditacije,usledila je nova transformacija Škole u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, kada škola menja naziv u Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment.b> Nakon dobijanja Uverenja o akreditaciji ustanove i studijskog programa, od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, broj 612-00-1203/2006-04 od 02.06.2007. godine, Škola je od Ministarstva prosvete dobila i Dozvolu za rad broj 612-00-1120/2007-04 od 12.10.2007. godine. Tom prilikom je akreditovan studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju u polju društveno-humanističkih nauka, pod nazivom Poslovno industrijski menadžment.

Akreditacija specijalističkih studija na daljinu

Akreditacija specijalističkih studija na daljinu

Oktobra 2008. godine za v.d. direktora Škole je izabrana mr-spomenka-gligorijevic-krusevacВишегодишњи директор Школе, мр Споменка Глигоријевићmr Spomenka Gligorijević , a aprila 2009. godine izabrana je za direktora, sa mandatom od tri godine.

Škola je juna 2008. godine KAPK uputila zahtev i Elaborat za akreditaciju studijskog programa Poslovno industrijski menadžment na studijama drugog nivoa - specijalističkim strukovnim studijama,čija je realizacija predviđena učenjem na daljinu. Za predloženi studijski program KAPK je donela Uverenje o akreditaciji, na osnovu koga je Ministarstvo prosvete donelo Rešenje o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00987/2010-04 od 16.02.2011. godine.

Aprila 2012. godine mr Spomenka Gligorijević izabrana je za direktora Škole, u još jednom mandatu.

Drugi ciklus akreditacije i uspostavljanje strateškog partnerstva

Drugi ciklus akreditacije i uspostavljanje strateškog partnerstva

U redovnom postupku reakreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, koji se, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, obnavlja svakih 5 godina, na osnovu podnetog Zahteva za reakreditaciju Škole i njenih studijskih programa, KAPK je donela Uverenje o reakreditaciji Škole i njenih studijskih programa 612-00-00122/2012-04 od 27. aprila 2012. godine.

Na osnovu navedenog Uverenja o reakreditaciji, Škola je dobila Dozvolu za rad izdatu od Ministarstva prosvete kojom je odobreno izvođenje sledećih studijskih programa:

Studijski program POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADŽMENT (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 50 studenata, na tradicionalan način.

Studijski program EKONOMIJA U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 90 studenata, takođe na tradicionalan način

Promena naziva Škole

Promena naziva Škole

Na predlog Nastavnog veća Škole i uz saglasnost osnivača, a povodom jubileja - 20 godina rada Škole, Savet Škole je decembra 2012. godine doneo odluku da se naziv Škole promeni u novi koji glasi: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „Prof. Dr Radomir Bojković“ - Kruševac. Želja osnivača i kolektiva Škole je da se u naziv Škole ugradi ime preminulog prof. dr Radomira Bojkovića, pokretača inicijative osnivanja Škole i njenog dugogodišnjeg direktora, ceneći njegov neizmeran doprinos osnivanju i razvoju Škole. Novi naziv Škole odobren je od strane Ministarstva prosvete, na osnovu dozvole za rad broj 612-00-0034/103/2013-04 od 20.03.2013.

Aprila 2014. godine za direktora Škole imenovan je dr-djordje-minkov-direktor-visoke-poslovne-skole-krusevac
Директор Школе, др Ђорђе Минков
dr Đorđe Minkov.

Treći ciklus akreditacije Škole i uvođenje novih studijskih programa

Treći ciklus akreditacije Škole i uvođenje novih studijskih programa

U redovnom postupku ponovne akreditacije visokih škola strukovnih studija, Škola je novembra 2016. godine podnela zahtev za reakreditaciju ustanove i postojećih studijskih programa, ali i za akreditaciju novih studijskih programa. Nakon pozitivnog rešenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Škola 2017. godine dobija rešenje o akreditaciji sledećih studijskih programa:

 • Studijski program Menadžment u poslovno industrijskom sistemu (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata,

 • Studijski program Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata,

 • Studijski program Turizam i ugostiteljstvo (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata,

 • Studijski program Poslovna informatika (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata

Realizacija inoviranih postojećih studijskih programa, kao i novih studijskih programa počinje od oktobra 2018. godine, odnosno školske 2018/2019. godine.

Četvrti ciklus akreditacije

Četvrti ciklus akreditacije

Škola u četvrtom ciklusu akreditacije (2023. god.), u godini u kojoj obeležava veliki jubilej – 30 godina uspešnog rada, podnosi zahtev za ponovnu/novu akreditaciju sledećih studijskih programa:

 • OSS Menadžment (stari naziv Menadžment u poslovno-industrijskom sistemu) (180 ESPB), Društveno-humanističke nauke, oblast Menadžment i biznis, Zvanje: Strukovni menadžer, ponovna akreditacija,

 • OSS Poslovna ekonomija (stari naziv Ekonomija u poslovno-industrijskom sistemu) (180 ESPB), Društveno-humanističke nauke, oblast Ekonomske nauke, Zvanje: Strukovni ekonomista, ponovna akreditacija,

 • OSS Turizam i ugostiteljstvo(180 ESPB), Društveno-humanističke nauke, oblast Ekonomske nauke, Zvanje: Strukovni ekonomista (u oblasti turizma i ugostiteljstva), ponovna akreditacija,

 • MSS Poslovno upravljanje(120 ESPB), Društveno-humanističke nauke, oblast Menadžment i biznis, Zvanje: Strukovni master menadžer, nova akreditacija.

Nastavnici i saradnici


Nastavni kadar Škole čini više od 20 doktora i magistara nauka, iskusnih nastavnika sa višegodišnjim privrednim i predavačkim iskustvom, kao i ekspertskim znanjima iz teorije i prakse menadžmenta, ekonomije, informatike i turizma i ugostiteljstva.


Dokumenti


Dokumentacija Visoke poslovne škole strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" Kruševac.

Studentski parlament


Škola obezbeđuje značajnu ulogu studenata u procesu obezbeđenja kvaliteta i to kroz rad Studentskog parlamenta i studentskih predstavnika u telima visokoškolske ustanove.

Prvi Studentski parlament u Školi je konstituisan 04.04.2008. godine, usvajanjem Pravilnika o radu i Statuta Studentskog parlamenta.

Studentski parlament štiti prava i interese studenata u svim oblicima nastave u obrazovnom procesu Škole, kao i u nenastavnim aktivnostima i u svakodnevnom životu studenata. Studentski parlament, takođe, štiti prava i interese studenata pred organima upravljanja, stručnim i drugim organima Škole, kao i prema institucijama i organima izvan škole.

Studentski parlament ima sedam članova. Pravo da biraju i da budu birani za člana imaju svi studenti Škole, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira parlament. Izbori za Studentski parlament sprovode se jedinstveno, jednom godišnje, na neposrednim i tajnim izborima.

Predsednik Studentskog parlamenta

Potpredsednik Studentskog parlamenta

Predstavnik Studentskog parlamenta u Savetu

Predstavnici Studentskog parlamenta u Nastavno-stručnom veću

Predstavnik Studentskog parlamenta u Komisiji za kvalitet

Alumni klub


Alumni klub Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac – klub diplomiranih studenata, predstavlja organizaciju Škole koja je osnovana sa ciljem uspostavljanja i održavanja dugoročne veze između Škole (rukovodstva, profesora, asistenata) i studenata koji su na njoj završili osnovne i/ili specijalističke studije.

Pozivamo sve diplomirane studente da se prijave za članstvo u Alumni klubu popunjavanjem prijavnog formulara.

Osnovni ciljevi Alumni kluba

 • uspostavljanje aktivne zajednice i održavanje veze između Škole i njenih diplomaca,
 • međusobno povezivanje diplomiranih studenata,
 • razvijanje saradnje između Škole i kompanija, organizacija i institucija u kojima rade naši nekadašnji studenti,
 • obaveštavanje diplomiranih studenata o mogućnostima nastavka školovanja u Školi,
 • besplatno učešće diplomiranih studenata u svim događajima koje Škola organizuje.