Saradnja sa pilot fabrikama

NASTAVNA BAZA ZA PRAKTIČNU OBUKU STUDENATA

Saradnja sa pilot fabrikama

Osnovna karakteristika obrazovnog procesa u Školi je u kontinuiranom prožimanju teorijske i praktične nastave. Praktična nastava se ostvaruje na specifičan način, tako što studenti vežbe i praktičan rad realizuju u Pilot-fabrikama. Svake školske godine organizovane su stručne posete studenata Škole Pilot-fabrikama.

PILOT-FABRIKA je konkretno preduzeće koje ima funkciju da u odabranom delu svoga delovanja posluži kao praktični poligon studenata Škole.

Radi uspešnije saradnje Škole i Pilot-fabrike, obavezno se predviđa uključivanje predstavnika Pilot-fabrike, od samog početka saradnje do prisustvovanja odbrani seminarskih, projektnih i završnih radova studenata.

Rad u Pilot-fabrici, pored sticanja praktičnih znanja, omogućava studentima i sticanje raznih veština; vežbanje komuniciranja (stručnog, timskog, hijerarhijskog...); obučavanje za timski rad; navikavanje na realne proizvodne situacije i režim rada u privredi,... što će im sve skupa, po završetku školovanja, olakšati uklapanje u realne privredne situacije, njihov rad učiniti efikasnijim.

Prisustvom i angažovanjem u Pilot-fabrici, studentima se otvara i perspektiva zapošljavanja u toj Pilot-fabrici, i drugima sa kojima ona poslovno sarađuje. Prisustvo studenata Škole u Pilot-fabrikama ima kao ishod dodelu velikog broja stipendija i zapošljavanje studenata.

U proteklom periodu Škola je uspostavila saradnju sa preko 450 pilot fabrika - iz 70 opština širom Srbije. Sa svakim od ovih preduzeća potpisan je Ugovor o međusobnoj saradnji.

Raznovrsnost oblasti rada pilot-fabrika pogodan je poligon za sticanje širokog spektra znanja i fleksibilnu pripremu studenata za angažovanje u konkrentim preduzećima prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Izrada seminarskih radova tokom celog perioda studiranja, čini sistem studija aktivnim, kroz permanentnu implementaciju teoretskih znanja na praktične probleme proizvodnih procesa i obradnih sistema u Pilot - fabrikama. Paralelno sa upoznavanjem teoretskog dela gradiva iz stručnih predmeta, studenti pripremaju seminarske radove, kao neposrednu primenu teoretskog gradiva na praktičnim primerima u Pilot-fabrikama Škole.

Na osnovnim studijama, na studijskim programima menadžmenta, ekonomije, poslovne informatike i turizma i ugostiteljstva, predviđeno je da studenti u poslednjem semestru u okviru predmeta Projektni rad iz poslovno industrijskog menadžmenta, odnosno Projektni rad ostvare praktičan rad u konkretnom preduzeću (Pilot-fabrici), urade i odbrane praktičan rad, sa ciljem da se u realnim privrednim uslovima praktično provere znanja stečena tokom prethodne dve godine školovanja iz stručnih i uže stručnih predmeta. U radu se insistira na analitičkom pristupu problematici, praktičnosti i aktivnom - kreativnom učešću studenata (projektovanje i sprovođenje mera za poboljšanje poslovanja pilot-fabrike). Uspešnom odbranom Projektnog rada, studenti stiču zvanje strukovni menadžer, strukovni ekonomista, strukovni poslovni informatičar ili strukovni ekonomista u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Dvadesetpetogodišnja saradnja Škole sa navedenim Pilot fabrikama dala je mnoštvo pozitivnih rezultata, koji se ogledaju u realizaciji preko 40.000 seminarskih i završnih radova, kao i sprovedenim istraživačko-razvojnim i marketinškim aktivnostima za potrebe pilot-fabrika.

U drugoj polovini protekle decenije nije samo Škola doživela transformaciju, već su i neka od pomenutih preduzeća doživela svoju transformaciju kao posledicu tranzicije u Srbiji. Iz datih razloga došlo je do stagnacije odnosa sa nekim pilot-fabrikama. Poslednjih godina, kao poligoni za izradu seminarskih, projektnih i završnih radova studenata dominiraju mala i srednja preduzeća u domenu uslužnih delatnosti.

Škola nastoji da se u narednom periodu kvalitet saradnje sa postojećim pilot-fabrikama podigne na viši nivo i proširi saradnja sa novim pilot-fabrikama, pogotovo zbog promena koje su nastale u procesu privatizacije i otvaranja tržišta za strane investitore.

Učenje na daljinu