Osnivanje Škole


Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu, osnovana je 1993. godine, rešenjem Ministarstva prosvete i sporta br. 22-05-177/93-04, od 28.07.1993., i to kao Viša tehnička škola za industrijski menadžment.

Po dobijenoj saglasnosti za rad, usledio je niz marketinških aktivnosti, kako bi se Škola predstavila javnosti, prvenstveno potencijalnim studentima.

Upis prve generacije studenata obavljen je 1993. godine.

Za prvog direktora Škole izabran je prof-dr-radomir-bojkovicdr Radomir Bojković , profesor iz Kruševca. Dr Radomir Bojković je ovu funkciju odgovorno i savesno obavljao punih 15 godina, neprekidno sve do 2008. godine.

O prof. dr Radomiru Bojkoviću
 
 

Transformacija Škole i prvi ciklus akreditacije


Posle 12 godina rada, Škola je 2004. godine prešla na trogodišnje studije, što je imalo za rezultat izmenu nastavnog plana i programa. Nov nastavni programa Škole u trogodišnjem trajanju odobren je Rešenjem broj 612-00-00311/2003-5 od 09.09.2003. godine izdatim od strane Ministarstva prosvete i sporta. Nastavni program za prvu i drugu godinu studija sadržao je izmene u strukturi pojedinih predmeta. Na trećoj godini studija su kreirana četiri usmerenja, i to: inženjersko, industrijski marketing, elektronsko poslovanje i mali biznis.

Godine 2007., u složenom i zahtevnom postupku akreditacije, usledila je nova transformacija Škole u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, kada škola menja naziv u Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment. Nakon dobijanja Uverenja o akreditaciji ustanove i studijskog programa, od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, broj 612-00-1203/2006-04 od 02.06.2007. godine, Škola je od Ministarstva prosvete dobila i Dozvolu za rad broj 612-00-1120/2007-04 od 12.10.2007. godine. Tom prilikom je akreditovan studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju u polju društveno-humanističkih nauka, pod nazivom Poslovno industrijski menadžment.

 
 
 
 
 
 
 
 

Akreditacija specijalističkih studija na daljinu


Oktobra 2008. godine za v.d. direktora Škole je izabrana mr-spomenka-gligorijevic-krusevacVišegodišnji direktor Škole, mr Spomenka Gligorijević mr Spomenka Gligorijević , a aprila 2009. godine izabrana je za direktora, sa mandatom od tri godine.

Škola je juna 2008. godine KAPK uputila zahtev i Elaborat za akreditaciju studijskog programa Poslovno industrijski menadžment na studijama drugog nivoa - specijalističkim strukovnim studijama,čija je realizacija predviđenaučenjem na daljinu. Za predloženi studijski program KAPK je donela Uverenje o akreditaciji, na osnovu koga je Ministarstvo prosvete donelo Rešenje o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00987/2010-04 od 16.02.2011. godine.

Aprila 2012. godine mr Spomenka Gligorijević izabrana je za direktora Škole, u još jednom mandatu.

Drugi ciklus akreditacije i uspostavljanje strateškog partnerstva

U redovnom postupku reakreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, koji se, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, obnavlja svakih 5 godina, na osnovu podnetog Zahteva za reakreditaciju Škole i njenih studijskih programa, KAPK je donela Uverenje o reakreditaciji Škole i njenih studijskih programa 612-00-00122/2012-04 od 27. aprila 2012. godine.

Na osnovu navedenog Uverenja o reakreditaciji, Škola je dobila Dozvolu za rad izdatu od Ministarstva prosvete kojom je odobreno izvođenje sledećih studijskih programa:

Studijski program POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 50 studenata, na tradicionalan način.

Studijski program EKONOMIJA U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 90 studenata, takođe na tradicionalan način,

 
 

Obrazovni proces na navedenim studijskim programima realizuje se u okviru društveno-humanističkog polja, u naučnim oblastima Menadžment i biznis i Ekonomija.

Akreditacijom novog studijskog programa Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu Škola je proširila područje svog delovanja u okviru istog naučnog polja, ali sada u oblasti ekonomije, čime i svoju obrazovnu ponudu proširuje na profil strukovni ekonomista.

U cilju realizacije novog studijskog programa, Škola pronalazi strateškog partnera - Visoku školu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, koji joj omogućava ne samo da uspešno akredituje pomenuti studijski program, već i da opstane u teškim tržišnim uslovima. Uspešna saradnja sa strateškim partnerom rezultirala je i promenom u vlasničkoj strukturi Škole. Naime, avgusta 2012. godine Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda preuzela je većinski deo osnivačkih prava Škole i time postala većinski vlasnik Škole.

 
 
 
 
 
 
 
 

Promena naziva Škole


Na predlog Nastavnog veća Škole i uz saglasnost osnivača, a povodom jubileja - 20 godina rada Škole, Savet Škole je decembra 2012. godine doneo odluku da se naziv Škole promeni u novi koji glasi: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „Prof. Dr Radomir Bojković“ - Kruševac. Želja osnivača i kolektiva Škole je da se u naziv Škole ugradi ime preminulog prof. dr Radomira Bojkovića, pokretača inicijative osnivanja Škole i njenog dugogodišnjeg direktora, ceneći njegov neizmeran doprinos osnivanju i razvoju Škole. Novi naziv Škole odobren je od strane Ministarstva prosvete, na osnovu dozvole za rad broj 612-00-0034/103/2013-04 od 20.03.2013.

Aprila 2014. godine za direktora Škole imenovan je dr-djordje-minkov-direktor-visoke-poslovne-skole-krusevac
Direktor Škole, dr Đorđe Minkov
dr Đorđe Minkov.

Treći ciklus akreditacije Škole i uvođenje novih studijskih programa


U redovnom postupku ponovne akreditacije visokih škola strukovnih studija, Škola je novembra 2016. godine podnela zahtev za reakreditaciju ustanove i postojećih studijskih programa, ali i za akreditaciju novih studijskih programa. Nakon pozitivnog rešenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Škola 2017. godine dobija rešenje o akreditaciji sledećih studijskih programa:

  • Studijski program Menadžment u poslovno industrijskom sistemu (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata,
  • Studijski program Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata,
  • Studijski program Turizam i ugostiteljstvo (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata,
  • Studijski program Poslovna informatika (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 30 studenata

Realizacija inoviranih postojećih studijskih programa, kao i novih studijskih programa počinje od oktobra 2018. godine, odnosno školske 2018/2019. godine.

Do sada su studije u Školi završile 23 generacije studenata, odnosno oko 4000 studenata. Oko 60% njih je zasnovalo radni odnos odmah po završetku studija, a oko 50% je po diplomiranju nastavilo školovanje.

Veliki broj studenta godišnje prima stipendije od privrede. Studenti sa prosekom ocena iznad 9,5 postaju stipendisti Škole na osnovu Pravilnika o nagrađivanju studenata.

Diplomirani studenti osnovnih strukovnih studija imaju mogućnost nastavka školovanja na specijalističkim strukovnim studijama ,u Školi.
 
Učenje na daljinu